Music

Minyi Liu

       
Music

Jie Rong Ho (Jay)

       
Dance

Samantha Ying Ling Lau

       
Theatre and Performance

Rachel Qin Hui Boo

       
Music

Lu Chang

       
Acting

Wendy Rianne Lim

       
Dance

Stepharina Su Na Chan

       
Music

Ting Ting Yong

       
Music

Yuni Fransisca Tah

       
Music

Shawn Yong Xiang Par

       
Music

Zhuoqi Sim

       
Music

Joycelyn Xiang Yun Sim

       
Music

Hui-Xiang, Hannah Lim

       
Music

Syazni Bin Sukarman